Baggrund

I IT Optimisers persondatapolitik redegøres for hvordan IT Optimiser anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger IT Optimisers hjemmeside, når du optages i IT Optimisers konsulentdatabase, samt når du indgår et kontraktforhold med IT Optimiser, eller en ekstern samarbejdspartner.

1. Dataansvarlig

IT Optimiser ApS (herefter ”IT Optimiser”) er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles via hjemmesiden www.itoptimiser.com, samt for de informationer, der indsamles i forbindelse med rekruttering af konsulenter og ved indgåelse af kontraktforhold.

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Lov 2018-05-23 nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven), samt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (Databeskyttelsesforordningen).

IT Optimisers kontaktoplysninger er:

IT Optimiser
Adelgade 35a st. tv.
8660 Skanderborg
Att: Legal

Mail: gdpr@itoptimiser.com

2. Hvordan indsamler IT Optimiser oplysninger?

IT Optimiser kan indsamle personoplysninger på følgende måder:

 • Når du henvender dig til IT Optimiser
 • Når IT Optimiser henvender sig til dig
 • Fra personer, der handler på dine vegne
 • Fra Cookies på IT Optimisers hjemmeside
 • Fra Sociale medier og offentlige registre
 • Fra nationale og internationale myndigheder
 • Når du indgår et kontraktforhold med IT Optimiser.

3. Hvilke personoplysninger indsamler IT Optimiser?

Karakteren af de oplysninger, der indsamles, afhænger af hvordan du er i kontakt med IT Optimiser. Der er f.eks. forskel på, om du har et kontraktforhold til IT Optimiser, eller blot besøger IT Optimisers hjemmeside.

IT Optimiser indsamler bl.a. følgende personoplysninger:

Det skal bemærkes, at visse af de nævnte oplysninger betegnes som følsomme oplysninger, der kun kan behandles af IT Optimiser efter særskilt indhentet samtykke. Du vil derfor få mulighed for at give samtykke til IT Optimisers behandling af disse følsomme oplysninger, hvor det er relevant, jf. persondataforordningens art. 9.

Bemærk, at et afgivet samtykke altid kan trækkes tilbage igen ved henvendelse til IT Optimiser.

Særligt om cookies

Når du besøger IT Optimisers hjemmeside, placeres en cookie på din enhed (computer, smartphone, tablet osv.). En cookie er en lille tekstfil, der placeres i din browser, og som sætter IT Optimiser i stand til at registrere oplysninger om enheder, der besøger hjemmesiden. De informationer, der modtages fra cookies, er anonyme. Du kan slå lagring af cookies fra under indstillinger på din enhed, sådan at der slet ikke placeres nogen cookie på din enhed.

4. Formål med indsamling

IT Optimiser indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde et defineret formål. De indsamlede personoplysninger bruges kun til det formål, hvortil de er indsamlet. Personoplysningerne behandles kun når det er nødvendigt og kun af relevant personale.

IT Optimisers formål med indsamling af personoplysninger omfatter:

 • Administration af korrespondance med dig
 • Oprettelse af din profil i IT Optimisers konsulentdatabase
 • Analytiske formål vedr. udvælgelse af kandidater baseret på CV og færdigheder (ikke faktisk profilering)
 • Opfyldelse af din anmodning om vores ydelser
 • Administration af din relation til IT Optimiser og eksterne samarbejdspartnere
 • Administration af brugen af IT Optimisers hjemmeside
 • Opfyldelse af lovkrav

Særligt om formålet med Cookies

IT Optimiser bruger Cookies, for at gøre det nemmere for dig at benytte IT Optimisers hjemmeside, sådan at du ikke skal starte forfra med at indtaste dine informationer, hver gang du besøger hjemmesiden.

Cookies kan bl.a. registrere: hvor lang tid du er på hjemmesiden, hvilke sider, der læses, om du har besøgt hjemmesiden før og hvilket styresystem du bruger.

5. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, sker jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, for at forfølge IT Optimisers legitime interesse vedr. rekruttering, med mindre din interesse går forud. Der foretages altid en konkret vurdering af dette

IT Optimiser kan også behandle dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, du har afgivet særskilt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt artikel 9, stk. 1, litra a, f.eks. i forbindelse med at du oplyser dit personnummer til os. Du skal vide, at du altid kan trække et samtykke tilbage ved at henvende dig til IT Optimiser.

Såfremt du har indgået en kontrakt med IT Optimiser, vil behandling af dine personoplysninger finde sted for at opfylde kontrakten jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Dette forekommer f.eks. i forbindelse med mødeafvikling samt ved samarbejdsaftaler.

IT Optimiser har ret til at behandle dine oplysninger for at overholde gældende love, bekendtgørelse m.v., samt for at imødekomme henstillinger fra offentlige myndigheder og instanser.

6. Hvordan deler IT Optimiser dine personoplysninger?

IT Optimiser sælger ikke dine personoplysninger videre, og dine personoplysninger deles ikke på anden måde, end beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi benytter udelukkende tredjeparter (databehandlere) i EU/USA til digital opbevaring og tilhørende behandling af data. (Overførsel til USA er godkendt af Kommissionen efter implementering af EU-U.S. Privacy Shield.) Disse databehandlere håndterer udelukkende oplysninger på IT Optimisers vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Der er en databehandleraftale mellem IT Optimiser og samtlige databehandlere, hvori IT Optimiser dikterer, hvordan personoplysningerne må behandles af databehandlerne. Derudover stiller IT Optimiser krav om, at samtlige databehandlere lever op til datasikkerhedskravene jf. gældende lovgivning.

Såfremt du optages i IT Optimisers konsulentdatabase, kan dine oplysninger, efter du har givet samtykke til det, blive delt med IT Optimisers samarbejdspartnere i forbindelse med disses rekrutteringsproces. I den forbindelse deles navn, telefonnummer, adresse, CV,

7. Dine generelle rettigheder vedr. dine personoplysninger

 • Ret til indsigt
  • Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger IT Optimiser behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse
  • Du har ret til at få personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger, som IT Optimiser er i besiddelse, af inden IT Optimiser af egen drift sletter oplysningerne.
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Du har i visse tilfælde ret til at begrænse IT Optimisers behandling af dine personoplysninger, sådan, at IT Optimiser fremover kun må behandle dine oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, som IT Optimiser er i besiddelse af, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få disse personoplysninger overført fra IT Optimiser, som dataansvarlig, til en anden dataansvarlig
 • Ret til ikke at være genstand for automatisk trufne beslutninger (herunder profilering)
  • Du har i visse tilfælde ret til ikke at være genstand for automatisk trufne beslutninger, vedr. dine personoplysninger, der har betydning for dig.

8. Sletning af personoplysninger

Vedr. konsulenter

Personoplysninger vedr. konsulenter, der er oprettet i vores konsulentdatabase, opbevares i 5 år efter vi senest har haft kontakt med konsulenten. Dog sletter IT Optimiser løbende oplysninger i konsulentdatabasen, såfremt de ikke længere er retvisende, sande eller ikke længere er relevante i forhold til det formål de blev indsamlet til.

Vedr. jobansøgninger

Uopfordrede jobansøgninger, om ansættelse ved IT Optimiser, vil blive opbevaret i op til 6 måneder. Jobansøgninger modtaget på baggrund af stillingsopslag om job ved IT Optimiser, opbevares indtil der sker ansættelse, gives afslag eller der takkes nej til stillingen.

Generelt

Øvrige personoplysninger opbevares så længe vi har et kontraktforhold/kundeforhold til den registrerede, og slettes 6 måneder efter den seneste kontakt med den registrerede.

Dele af dine personoplysninger vil desuden blive slettet så snart de ikke er relevante eller retvisende længere.

Derudover opbevares dine oplysninger kun i det tilfælde anden lovgivning giver anledning hertil, f.eks. for at gøre et retskrav gældende, eller for at overholde gældende lovgivning f.eks. i forbindelse med skat.

Alle personoplysninger, som IT Optimiser behandler digitalt, opbevares på servere, der er beskyttet af firewalls. Såfremt behandlingen omfatter personoplysninger i fysisk form, opbevares disse i aflåste skabe.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde IT Optimiser behandler dine personoplysninger på. Klagen kan indgives gennem Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

10. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Såfremt du måtte have spørgsmål til IT Optimisers persondatapolitik, er du velkommen til at henvende dig til:

IT Optimiser ApS
Adelgade 35a st. tv.
8660 Skanderborg

Tlf.: 31 18 81 49
E-mailadresse: gdpr@itoptimiser.com

CVR: CVR: 34692041

11. Cookies

{cookiesinfo}

Thrane.nu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

SAP is a registered trademark of SAP SE